Een voedingsadvies voor tand en kies

Tanderosie en cariës vormen een toenemende bedreiging voor het gezonde gebit. Dit probleem wordt grotendeels veroorzaakt door veranderde voedingsgewoonten. Hoewel een groot gedeelte van Nederland naar de tandarts gaat, blijven tanderosie en cariës een terugkerende fenomeen. 

Josca den Hartog, juli 2020

 

Voedingsadvies bij mondgezondheid

In een eerder onderzoek van Petra Rigter en Liesbeth Smith is gebleken dat er nog weinig mondzorgprofessionals zijn die doorverwijzen naar een diëtist. Wel staat het overgrote deel open voor samenwerking. Een goed streven!

Maar wat vinden de patiënten eigenlijk zelf van een preventief voedingsadvies met betrekking tot de mondgezondheid? Is hier behoefte aan? Van welke hulpverlener willen zij het voedingsadvies ontvangen? En zitten hier voor- en nadelen aan? In dit behoefteonderzoek naar patiënten met cariës en tanderosie worden deze vragen beantwoord.

 

Onderzoek

Er is een beschrijvend kwantitatief onderzoek uitgevoerd in Zuid-Holland in de periode 20 januari 2020 tot en met 5 juli 2020. Via een online enquête zijn de behoeften van de patiënten achterhaald. De populatie van het onderzoek bestaan uit patiënten die cariës en of tanderosie hebben (gehad) met de leeftijd van 18 tot 75 jaar en wonen in Zuid-Holland. De onderzoeksgroep bestaat uit 256 respondenten waarvan 75% vrouwen en 25% mannen.

 

Resultaten

Een overgroot deel van de respondenten wil een voedingsadvies in een algemene vorm of in de vorm van een voedingsdagboek. Dit advies mag maximaal 15 minuten duren en moet daarnaast snel en beknopt zijn.  De tandarts en mondhygiënist horen volgens het overgrote deel van de respondenten in een standaard behandelplan tegen cariës en/of tanderosie thuis. Vrijwel de helft van de respondenten wil een voedingsadvies ontvangen van een voedingsdeskundige wanneer diegene zich bevindt in de mondzorgpraktijk.

 

Advies

Aangezien de helft van de respondenten doorgestuurd zou willen worden naar een diëtist wanneer deze zich bevindt bínnen de mondzorgpraktijk, zou een oplossing zijn de voedingsdeskundige te betrekken in de mondzorgpraktijk. Het aantal respondenten dat doorverwezen wil worden, wordt namelijk kleiner wanneer de diëtist zich buiten de praktijk bevindt.

Het zou super zijn wanneer de diëtist in de toekomst vaker wordt betrokken bij een mondzorgpraktijk. Je kan denken aan een spreekkamer voor de diëtist binnen de praktijk. Zo kunnen de patiënten die een voedingsadvies zouden willen, makkelijk na hun mondzorgbehandeling binnenlopen bij de diëtist. Wanneer dit niet mogelijk is, kunnen er afspraken gemaakt worden dat de diëtist op bepaalde dagen actief is in de praktijk. Uiteraard staat niet elke patiënt open voor (een preventief) voedingsadvies. De meningen van dit behoefteonderzoek verschillen, waardoor het belangrijk is vooraf na te vragen of de patiënt een voedingsadvies wilt ontvangen.

 

Voeding en mondgezondheid

Het Nederlands Tijdschrift voor Voeding en Diëtetiek 

Er is een relatie tussen een slechte mondgezondheid en het risico op ziekten zoals Diabetes Mellitus, ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekten, longontsteking en sommige soorten kanker. Adviezen om de mondgezondheid te verbeteren zijn daarom een belangrijk onderdeel van de adviezen voor een gezonde voeding.

 

Ondanks de sterke roep om vermindering van de inname van suikerhoudende dranken worden tandartsen in toenemende mate geconfronteerd met 'rampzalige' kinder- en jeugdgebitten. Een goede voorlichting op basis van feiten en haalbare scenario's is daarom zeer belangrijk.' In het artikel Suiker, zetmeel, zuur en mondgezondheid zetten prof. dr. Fred Brouns en prof. dr. Cor van Loveren de belangrijkste aspecten op een rij. Het artikel is gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Voeding & Diëtiek, september 2020. 

 

Lees hier het volledige artikel:

https://ntvd.media/artikelen/suiker-zetmeel-zuur-en-mondgezondheid/ 

Zeg A tegen de tandarts

25/10/2019

 

Voeding en mondgezondheid zijn nauw met elkaar verbonden. Daarom houden wij als diëtisten van Prima Voeding in Den Haag spreekuren in tandartspraktijken. We krijgen echter minder verwijzingen van tandartsen dan verwacht. Tijd voor een onderzoek. In hoeverre wordt er op dit moment doorverwezen? Staan mondzorgprofessionals ervoor open? Wat zijn de beweegredenen?

Liesbeth Smit, Petra Rigter

 

Via een digitale enquête benaderden we 966 tandartsen- en mondhygiënistenpraktijken in de regio. 88 enquêtes werden ingevuld. Daarnaast zijn 4 mondzorgprofessionals geïnterviewd over hun samenwerking met de diëtist. Slechts 11% van de mondzorgprofessionals die de enquête beantwoordden, verwezen het afgelopen jaar naar een diëtist. Terwijl bij 74% wel bekend is dat er kan worden doorverwezen bij cariës en/of erosie. En opvallend, 40% geeft aan zelf voldoende kennis te hebben om voedingsadvies te geven. Van de mondzorgprofessionals die niet samenwerken staat 79% daar wel voor open. Zij zien de behandeling van een diëtist als meerwaarde en vertrouwen het advies van de diëtist (69%). Daarnaast heeft bijna de helft van de mondzorgprofessionals onvoldoende tijd om een compleet voedingsadvies te geven, laat staan om gedragsverandering, rondom voeding, in gang te zetten.

Samenwerking positief

De vier geïnterviewde mondzorgprofessionals, ervaren de samenwerking als zeer positief. De meest genoemde barrière tot samenwerking is de bereidheid van de cliënt om naar de diëtist te gaan, cliënten hebben er geen behoefte aan of hebben geen tijd. Een terugkoppeling vindt de mondzorgprofessionals erg belangrijk bij de samenwerking, waarbij e-mail, zoals Zorgmail, de voorkeur heeft.

Maak je meerwaarde duidelijk!

Hoewel dit een kleinschalig onderzoek is, met een lage respons kunnen we enkele voorzichtige conclusies trekken. De mondzorgprofessionals staan open voor samenwerking, maar de meerderheid verwijst op dit moment niet door naar een diëtist. Zelf hebben ze ook onvoldoende tijd voor het geven van voedingsadvies. Om tot samenwerking te komen is het belangrijk dat de mondzorgprofessionals weet wat de diëtist kan betekenen. Dan wordt het makkelijker om de cliënt ervan te overtuigen naar de diëtist te gaan.

Hèt moment

In 2020 start een experiment waarin mondhygiënisten enkele taken zelfstandig mogen overnemen van tandartsen. Dit kan als gevolg hebben dat er minder tijd over blijft voor (preventieve) voedingsadviezen. Hèt moment om je als diëtist aan te bieden! Dus verdiep je in adviezen rondom de voeding en mondgezondheid en laat die kennis blijken tijdens de kennismaking. Maak je meerwaarde duidelijk bij de mondzorgprofessionals. Als diëtist heb je veel productkennis en kan je goede variatiemogelijkheden aanbieden. Wij hebben in ieder geval meer tijd voor gedragsverandering. De consulten kunnen gedeclareerd worden onder diagnosecode 0013 kauw/gebitsproblemen en worden dus vergoed vanuit de basisverzekering. De tandarts is ook een officiële verwijzer.